Bestuur

Beheerders

Motorclub

Lidmaatschap

Adverteerders

Tips en Links

Onze Informatie


Nieuws

Tips voor auto en motor

Openingstijden AHC

Contact

Over de AHC

Formule 1

Evenementen agenda

Links

Home

Contact

Site map


Tips 1 || Tips 2 || Tips 3


Tips gebruik airco:

1. Gebruik de airco regelmatig, en dus niet alleen op warme dagen. Dit voorkomt slijtage en storingen. De pomp slijt in ruststand harder dan dat hij moet werken.
Dit komt omdat de lagers van de pomp in ruststand de trillingen van de motor moet opvangen.

2. Minimaal één keer per week de airco 10 minuten aanzetten wordt aangeraden om lekkages, uitdroging, schimmelvorming en stank te voorkomen.

3. Je kunt de airco gebruiken bij beslagen ruiten. Het vocht wordt door het systeem naarbuiten toe afgevoerd.

4. Bij aanhoudendende stank is de airco waarschijnlijk beschimmeld. Laat deze reinigen, de AHC heeft hiervoor een reiniger.

5. Er wordt aangeraden de airco's minimaal één keer per jaar te laten controleren. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar storingen en slijtage, maar ook naar de hoeveelheid koudemiddel. Deze neemt -zonder lekkage - circa 8% per jaar af, en het peil kan dus in de loop der tijd te laag komen te liggen.

6. Alleen erkende bedrijven mogen airo's inbouwen, onderhouden en van nieuw koudemiddel voorzien. Deze bedrijvenmoeten het STEK-keurmerk voeren. Controle kan echter plaatsvinden bij ieder BOVAG-aangesloten bedrijf. Dit is een controle die niet standaard deel uitmaakt van APK of andere onderhoudsbeurten.

7. Een lekkende airco moet onmiddelijk hersteld worden omdat het koudemiddel zeer milieuverontreinigend is.

8. Schakel de airco vijf minuten voordat je uit de auto stapt uit. Dit voorkomt condens in het systeem en daarmee vieze luchtjes. Bijkomend voordeel is dat de overgang niet zo groot is als je uit je gekoelde auto in de buitenhitte stapt.

9. Als de auto hard "moet werken", bijvoorbeeld in de bergen, zet dan eventueel de airco uit zodat de auto het vermogen kan gebruiken waarvoor het eigenlijk bedoeld is.

10. De meeste airco's kennen twee standen: recirculation (de koele lucht wordt door de airco rondgepompt)en fresh air (er wordt constant frisse lucht binnengehaald en gekoeld). fresh air is onder normale omstandigheden de beste keuze.
Bij een heel hoge buitentemperatuur is recirculation echter beter omdat de lucht dan veel minder gekoeld hoeft te worden om een lage temperatuur te bereiken.

11. Hou de luchtinlaten van de auto vrij van blad en vuil om verstoppingen van het airco-systeem te voorkomen.

12. Rij niet met ramen open en airco aan, maar even het raam openzetten (en weer sluiten) voor je de airco aanzet kan geen kwaad.

13. Zet de airo niet te koud of zorg er tenminste voor dat voor het uitstappen het verschil tussen binnen- en uitentemperatuur niet te groot is. Anders kan de airco je een verkoudheid opleveren.

14. Richt de blowers nooit direct op je lichaam.
Dit kan spierpijn opleveren.


De werking van een airco installatie

 

Airco voor auto's bestaat uit een gesloten systeem waarin onder druk een koudemiddel circuleert. De werking is gebaseerd op het natuurkundige principe dat door verandering van druk en aggregatietoestand de temperatuur kan worden beïnvloed. Afhankelijk van de plaats in het systeem vinden we het koudemiddel als gas of als vloeistof terug.

1. De COMPRESSOR verplaatst het gasvormige koudemiddel van de verdamper via het expansieventiel (lage drukzijde) naar de condensor (hoge drukzijde).

2. Het opgewarmde gasvormige koudemiddel wordt door de CONDENSOR gepompt. Hier staat het zijn warmt af aan de -al dan niet door een fan aangevoerde- rijwind. Door de temperatuursdaling ondergaat het koudemiddel een faseverandering en wordt weer vloeistofvormig.

3. Het vloeibare koudemiddel passeert de FILTERDROGER. Hier worden vuil en vocht verwijderd. De filterdroger fungeert ook als buffer voor het koudemiddel.

4. Het vloeibare koudemiddel, nog steeds onder hoge druk, stroomt naar het EXPANSIEVENTIEL. Deze reduceert de druk door slechts een (vooraf berekende) geringe hoeveelheid koudemiddel door te laten en regelt daarmee de doorstroomhoeveelheid naar de verdamper.

5. In de VERDAMPER wordt, zoals de naam al zegt, het vloeibare koudemiddel weer gasvormig. Door de drukverlaging en volumevergroting gaat het koudemiddel koken. Dit proces onttrekt warmte aan de omgeving. De blower, die de lucht langs de verdamper blaast, kan dit proces versnellen of vertragen.

Vanuit de verdamper stroomt het inmiddels gasvormige koudemiddel weer via het expansieventiel naar de compressor waarmee het hele proces opnieuw begint.

Waarom 'lekt' een aircosysteem water?

De warmte die nodig is om het koudemiddel te laten koken wordt onttrokken aan de lucht die langs de verdamper stroomt. Koude lucht kan echter minder waterdamp bevatten en een deel van deze damp condenseert dan aan de buitenzijde van de verdamper. Dit wordt opgevangen in een lekbak en via een slang afgevoerd naar buiten het voertuig.

Hoe heeft u het meeste profijt van uw airco?

In de meeste systemen is de verdamper geïntegreerd in de verwarmingsunit. Dit betekent dat de airco het gehele jaar door kan worden gebruikt. In de lente en zomer om de temperatuur te verlagen en in het najaar en de winter om de lucht te drogen waardoor beslagen ramen effectief kunnen worden voorkomen. Alleen als het onder nul is, heeft u weinig voordeel van uw airco omdat bij vorst de lucht van nature al veel droger is.

Het gebruik van de recirculatiestand

De recirculatiestand (indien aanwezig) van uw luchtverversingssysteem kunt u ook actief gebruiken in combinatie met uw airco. Door deze in de zomer aan te zetten versnelt u, door vermindering van de af te koelen hoeveelheid lucht, de temperatuursdaling. In de winter is het vaak beter om toch te kiezen voor buitenlucht, zelfs bij regenachtig weer. In alle gevallen is het echter gewenst de recirculatie weer in de 'buitenlucht' stand te zetten zodra het gewenste resultaat bereikt is. Ook is het verstandei om bij een geactiveerde reciculatiestand niet te roken.

In de schaduw parkeren

Logisch, wat niet opgewarmd is, hoeft ook niet afgekoeld te worden. Als het dus mogelijk is uw auto uit de directe zon te parkeren moet u dat zeker doen. Is uw auto toch in een oven veranderd, zet dan de blower en de airco in de hoogste stand en rij met de ramen open tot de ergste warmte verdwenen is. Sluit daarna de ramen en stel de blower in op de gewenste snelheid.

Een gezonde temperatuur

Een lagere temperatuur en een drogere lucht hebben absoluut een gunstige invloed op het persoonlijke comfort maar ook op de verkeersveiligheid door een alerte en fittere bestuurder. Grote temperatuurschommelingen hebben echter een grote invloed op het menselijk lichaam. Zomerverkoudheid is veelal daarvan het gevolg. Het is dan ook vestandig om het verschil met de buitentemperatuur niet groter te laten worden dan zo'n 5 à 6 graden.

Verzorging en onderhoud van de airco in uw auto

Een van de componenten in het aircosysteem is de filterdroger (ook wel accumulator genoemd). Deze heeft een dubbele functie. De filterdroger 'droogt' (verwijdert vocht) het koudemiddel en filtert de vaste deeltjes (montagevuil, slijtagedeeltjes van de compressor, verontreinigingen in olie of koudemiddel) uit het koudemiddel.

Het gebruikte koudemiddel is hygroscopisch (neemt gemakkelijk vocht op). Het is ook zo dat een aircosysteem nooit 100% vochtvrij is. Deze vochtdeeltjes verzuren het koudemiddel en kunnen zo ernstige schade veroorzaken. Bovendien kan vocht uit ijsafzetting leiden waardoor de werking ernstig wordt belemmerd.

Om die reden moet een filterdroger iedere twee jaar worden vervangen. Uit voorzorg wordt de filterdroger ook vervangen als het aircosysteem is geopend. Na vervanging van de filterdroger wordt het systeem ontvocht door middel van een vacuümpomp.

Airco en de motorkoeling

In bijna alle auto's worden condensor en radiator in elkaars verlengde gemonteerd. Zij maken beide voor koeling gebruik van dezelfde rijwind. Indien de airco wordt ingeschakeld, zal deze de rijwind voor de radiator een beetje opwarmen. Dit is geen bezwaar zolang het motorkoelsysteem in goede conditie is. Bij een slecht functionerend koelsysteem door bijvoorbeeld te weinig koelvloeistof, lekkage of een kapotte thermostaat kan inschakelen van de airco resulteren in oververhitting van de motor. Om diezelfde reden is het gewenst de airco uit te zetten indien de motor, door welke oorzaak dan ook, te warm wordt of als er veel van de motorkoeling gevraagd gaat worden (bijvoorbeeld het trekken van een caravan op een steile helling).

Aircosystemen kunnen per jaar tot 10% van het koudemiddel verliezen via doorzweten van leidingen en/of slechte verbindingen. Dit is een natuurlijk proces dat wordt veroorzaakt door de kleine moleculaire structuur van hete koudemiddel.
Teveel verlies echter resulteert in een slechte werking. Neem daarom contact op met uw servicestation als u het gevoel heeft dat de airco minder presteert of niet goed functioneert. Een jaarlijkse controle kan veel problemen voorkomen.

De serviceprocedure omvat de volgende werkzaamheden:

1. Leeghalen van het systeem,

2. vervangen van filterdroger (indien noodzakelijk en wordt extra in rekening gebracht)

3. systeem met behulp van stikstof controleren op lekkage,

4. vacumeren (ontvochten)

5. afvullen van het systeem met de juiste hoeveelheid koudemiddel en bijvullen olie,

6. visuele controle van condensor en zonodig reinigen,

7. controle juiste werking vanb drukschakelaars, ventilatoren en blowers,

8. controle van alle slang- en leidingklemmen en zorgen dat (radiator)slangen en bedrading nergens langs schuren,

9. controle van alle aandrijfriemen op slijtage en spanning.,

10. controle van het interieurluchtfilter.

Bron: Garage Hoekstra APK keuringsstation voor de AHC

Soms wordt voorgeschreven om de installatie ieder jaar te controleren, andere autofabrikanten schrijven twee of zelfs vier jaar voor. Wat is waar en wat moet er gecontroleerd worden, want ook op dat punt zijn de fabrikanten niet eenduidig. Wat zijn precies de gevolgen wanneer een klant door blijft rijden met te weinig koudemiddel in zijn installatie, heeft dat gevolgen voor de smering? Is het belangrijk om altijd de voorgeschreven compressorolie te gebruiken of volstaat een universele oliesoort?

Antwoord:

U geeft zelf al aan dat er bij de automobielfabrikanten nogal wat onduidelijkheid heerst omtrent het onderhoud aan het aircosysteem. Wij pleiten ervoor om de airco bij iedere grote beurt aandacht te geven. Een uitwendige controle vraagt niet veel tijd en kan al veel informatie geven over de werking. Schoonmaken of vernieuwen van de onderdelen zoals het interieur- of pollenfilter, de condensor en de eventueel aanwezige temperatuursensoren horen in iedere jaarlijkse beurt, evenals het controleren van de waterafvoer van de paravan en de condenswaterafvoer van de aircoverdamper. Het filter/droger heeft volgens de kenners een levensduur van twee tot vier jaar. Ons inziens zou het verstandig zijn om iedere twee jaar de inhoud van de installatie leeg te halen en te recyclen. Het vullen met de juiste hoeveelheid koudemiddel en olie is mede een waarborg voor een storingsvrije werking. Want inderdaad, zoals u stelt, het in bedrijf houden van een installatie met te weinig olie in het systeem leidt tot schade aan de compressor. Met te weinig koudemiddel koelt de installatie bovendien niet naar behoren en dat is duidelijk merkbaar voor de klant. Iedere installatie lekt overigens wel iets koudemiddel. Over uw opmerking over de te gebruiken compressorolie kunnen we kort zijn: gebruik altijd de voorgeschreven compressorolie. Ontbreekt de juiste informatie wendt u dan tot de specialist en vraag deze welke soort te gebruiken. Want schades aan de compressor zijn heel vervelend, het levert de klant een gepeperde rekening op. Bovendien kost het vervangen van een defecte compressor erg veel tijd. De installatie moet inwendig zorgvuldig worden gespoeld om deze schoon te krijgen en vervolgschades (garantieclaims!) te voorkomen.

Bron: AMTDistributietandriem

De distributietandriem blijft één van de meest kwetsbare onderdelen van de motor. Alle reden om de tandriem zorgvuldig te behandelen.

1. Als de tandriem alleen maar verwijderd wordt omdat bijvoorbeeld de waterpomp lekt, is het raadzaam de tandriem te vervangen als er een vaste spanrol is.
2. Monteer uit voorzorg nieuwe geleide- en spanrollen als de tandriem voor onderhoud vervangen wordt als de kilometerstand 100.000 of meer bedraagt.
3. Haal het contactsleuteltje uit het contact en zet de transmissie vrij om het per abuis ronddraaien van de krukas te vermijden.
4. Ga na of het slijtagebeeld van de tandriem, de poelies en de rollen normaal is. Zo niet, stel de oorzaak vast en verhelp die.
5. Ga na of er koelvloeistof, brandstof of smeerolie lekkage is opgetreden. Verhelp de oorzaak.
6. Gebruik géén oplosmiddel om de poelies of rollen schoon te maken.
7. Blokkeer de krukas en nokkenas(sen) op de voorgeschre-ven wijze. Dat geldt ook voor de brandstofpomp en andere hulpapparatuur.
8. Zet alle onderdelen van de distributie in de juiste stand voordat met demonteren begonnen wordt.
9. Ga vooral na of er een vaste of automatische spanrol is en op welke wijze deze moet worden ontspannen.
10. Let er op in welke volgorde de tandriem van de poelies en rollen moet worden afgenomen.
11. Gebruik altijd handkracht en voorkom het te krap buigen of knikken van de tandriem.
12. Als de krukas moet worden verdraaid, draai dan in de juiste richting. Draai altijd heel voorzichtig om schade te voorkomen als een klep de zuiger raakt.
13. Draai de krukas minstens twee omwentelingen als de nieuwe tandriem gemonteerd is. Controleer dan opnieuw de stand van alle merktekens en de voorspanning van de tandriem.
14. Vul de sticker volledig in en plak deze op een goed zichtbare plaats in de motorruimte. Dan weet iedereen wanneer en bij welke kilometerstand de tandriem vervangen is.
Bron: AMTHoe lang kun je olie bewaren

Motor- en transmissieoliën zijn in gesloten verpakking vrijwel onbeperkt houdbaar. Maar de kwaliteitseigenschappen zullen geen gelijke tred houden met de ontwikkeling. Een motorolie van tien jaar oud voldoet aan de kwaliteitsnormen die ondertussen sterk verouderd zijn. Bedenk echter wel dat bij een eenmaal geopende verpakking, vocht een kans krijgt met de olie in contact te komen.
Door temperatuursverschillen 'ademt' de lucht boven het vloeistofniveau en zal er tijdens afkoelen condens ontstaan. Afhankelijk van de gebruikte basisolie of het additief gaat er dan op den duur iets fout. Vandaar het advies geopende verpakkingen in blik niet meer te gebruiken. Verpakkingen met schroefdop of andere luchtdichte afsluitingen kunnen wel gedurende lange tijd worden bewaard. Houd echter niet langer dan vijf jaar aan om de eerder genoemde redenen. Met remvloeistof moet veel voorzichtiger worden omgegaan. Alleen originele verzegelde fabrieksverpakkingen kunnen langere tijd worden bewaard.

Bron: AMTHet reservewiel:

Afscheid van volwaardig maatje

Tekst: Peter Heemskerk, Manager Technische Helpdesk Wegenwacht

Ik hoor het de verkoper nog zeggen: zegt u nu zelf, wanneer heeft u voor het laatst een lekke band gehad... Op zijn aanraden koos ik dus voor de extra (en mooi beklede) bagageruimte in plaats van een reservewiel en zette mijn handtekening voor de aankoop van mijn nieuwe auto. Voor het geval dat, zo verzekerde de folder, is er altijd nog het tire-fit-systeem waarmee u in een handomdraai de band repareert.

Bij de aanschaf van mijn oude auto had ik niet de mogelijkheid om voor iets anders dan een volwaardig reservewiel te kiezen. En, heb ik mijn volwaardig
maatje nodig gehad? Ja, één
keer, of nee, twee keer
eigenlijk: na 40.000 kilometer
was mijn auto toe aan nieuwe banden. Toen had ik één band minder nodig, omdat een oude band als reservewiel kon
worden gebruikt. Het reserve-
wiel heb ik toen nog één keer gebruikt toen ik die ene keer een lekke band had.

Voordelen volwaardig reservewiel

Toch zit de keuze van dat handige tire-fit-systeem mij niet lekker, zo erg zelfs dat ik toch even alle voordelen van een volwaardig reservewiel onder elkaar zette. Ik kwam tot het volgende rijtje:

· Met een volwaardig reservewiel heb ik altijd een gemakkelijke, snelle en 100% deugdelijke oplossing voor een lekke band.

· Met 'mijn' reservewiel ben ik na montage niet beperkt in reisafstand, snelheid en belading van de auto. In dit kader dacht ik ook even aan onze jaarlijkse caravanvakantie...

· In geval van nood (bijvoorbeeld: een nieuwe band is niet direct leverbaar) kan ik een paar dagen blijven rijden op mijn reservewiel.

· 'Mijn' reservewiel zorgt voor een gelijk weggedrag en ik mag het zowel op de voor- als achteras monteren. Bovendien blijven mijn mooie stabiliteitssysteem en remsysteem (ABS) normaal functioneren.

· De ruimte waarin het reservewiel is opgeborgen, is groot genoeg om, na een 'incident', ook het (vieze) wiel met de lekke band te kunnen herbergen. De ruimte wordt ook niet ingenomen door andere bagage of -erger nog- een vaste, ingebouwde Cd-wisselaar.

· 'Mijn' lekke band is, in tegenstelling tot het gebruik van tire-fit, wellicht nog reparabel.

want:

a) gebruik van tire-fit herstelt de lekke band tijdelijk, maar de band dient altijd te worden vervangen.

b) niet zelden raadt de garage u terecht aan twee nieuwe banden aan te schaffen omdat één gesleten band naast een nieuwe op één as technisch niet gewenst is.

De andere dag heb ik nog even gebeld met de dealer en heb het handige alternatief voor het reservewiel weer 'ingeruild' voor een volwaardig reservewiel. Gelukkig was ik nog op tijd en kon het kosteloos. Heb gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om elektronische bandenspanningcontrole bij te bestellen. Dat was niet kosteloos, maar het relatief geringe bedrag heb ik er graag voor over omdat het zorgt voor veiligheid en gemak. En eigenlijk moet ik het u maar bekennen: die periodieke controles van de bandenspanning na het tanken vergeet ik nog al eens en, als ik er wel aan denk, sta ik weer eens in de regen bij een apparaat waarop een sticker met 'defect' prijkt.Te hoog oliepeil is schadelijk

Een te hoog oliepeil heeft bij sommige motoren vervelende gevolgen. Het olieverbruik kan hoog oplopen omdat de krukas teveel olie 'opklopt' . Een hoog olieverbruik vervuilt de motor inwendig. Bij andere motoren komt het teveel aan olie via de carterventilatie in het uitlaatsysteem terecht. Dat vervuilt het inlaatsysteem inclusief de inlaatkleppen. Het meest vervelende is dat dieselmotoren een teveel aan olie als brandstof beschouwen. Ze kunnen zelfs op hol slaan, met ernstige motorschade als gevolg. Zolang het oliepeil te hoog is, is het raadzaam het toerental laag te houden. Dan is er weinig kans op 'schuimkloppen'. Het hangt dan van het olieverbruik af of het teveel dan snel verdwenen is of niet. Verbruikt een motor weinig olie, dan is het verstandig iets olie af te zuigen of af te tappen.Oliedom

Nog niet eens zo heel lang geleden was er maar één soort motorolie voor personenauto’s. Wie vandaag de dag een garagebedrijf of tankstation binnenloopt, kan kiezen uit veel verschillende soorten motorolie. Bovendien staat in uw autohandleiding dat het bijvullen met een verkeerd olieproduct de motor kan beschadigen. Wat is er dan veranderd? Veel. Heel veel!

Tekst: Peter Heemskerk, Manager Technische Helpdesk Wegenwacht

Enkele belangrijke veranderingen op een rijtje:

Om het rendement van de motor te verhogen, is de bedrijfstemperatuur hoger dan voorheen.
Om te voldoen aan milieueisen m.b.t. de uitstoot van geluid, is de motor ingekapseld; daardoor is de temperatuurhuishouding van de motor kritischer dan voorheen.
Om (o.a.) te voldoen aan uitlaatgasnormen, is de inwendige weerstand door wrijving (met name bij koude motor) omlaag gebracht door toepassing van veel dunnere motorolieën.
Door hogere specifieke vermogens (kW per liter cilinderinhoud) is de mechanische belasting hoger geworden.
De klant eist lange onderhoudsintervallen.
Door veel fileverkeer is het aantal bedrijfsuren op stationair toerental sterk verhoogd.

Tips

Om ervoor te zorgen dat de techniek dit aankan, is de hedendaagse motorolie een synthetisch high-tech product
dat vaak specifiek is berekend op de auto. De ontwerper van de motor in uw auto gebruikt motorolie niet (zoals vroeger)
als sluitpost, maar als constructiemiddel.
Voor u als gebruiker heeft dit consequenties. Daarom geven we een aantal tips en raden u aan niet 'zomaar' een motorolie bij te vullen. Dat zou oliedom zijn...

  • Vul nooit tot boven het maximum!
  • Wacht met bijvullen van de motorolie tot het oliepeil is gedaald tot het minimumteken op de peilstok.
  • Vul bij in etappes van een halve liter en peil steeds tussendoor.
  • Vul nooit tot boven maximum; een te hoog oliepeil kan óók leiden tot motorschade.
  • Gebruik altijd een door de fabrikant toegestane motoroliesoort/type. Zie voor specificaties het instructieboekje of de onderhoudshandleiding van uw auto.

Vraag aan uw garagehouder, na een onderhoudsbeurt, een extra literflesje olie om bij te vullen. Dan vult u altijd bij met het product dat reeds in het carter zit. Dit voorkomt vergissingen, u
heeft het altijd bij de hand en
is in veel gevallen nog voordeliger ook.Meer tips

© copyright 2006 - 2020

Template by Templatesfreelance.com